Eesti English Русский  UUDISKIRJAGA LIITUJA TINGIMUSED

Kehtivad alates 01.12.2012


I ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1.1 Sisestades uudiskirjaga liitumise lingi juures oma nime ja e-posti aadressi ning klikkides lingil „Liitun“ annab Liituja Müüjale nõusoleku lisada Liituja isikuandmeid (sh kontaktandmeid) Müüja klientide andmebaasi ja kasutada neid andmeid Müüja poolt koostatud uudiskirja edastamiseks. Uudiskiri võib sisaldada müügipakkumisi, teavitust uutest toodetest, allahindlustest, konkurssidest, tarbijamängudest, kliendiprogrammidest jms.

1.2 Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Müüja. Müüja töötleb järgmiseid Liituja isikuandmeid: isikunimi (eesnimi ja perekonnanimi) ja e-posti aadress.

1.3 Kõiki Ostja kohta Müüjale teatavaks saanud isikuandmeid käsitleb Müüja konfidentsiaalsete andmetena.

1.4 Müüja rakendab Ostja isikuandmete töötlemisel kõiki seaduses ettenähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid, et tagada andmete turvalisus ja konfidentsiaalsus.

1.5 Müüja ei avalda andmeid kolmandale isikule.

1.6 Liitujal on õigus nõuda Müüjalt teavet tema isikuandmete töötlemise kohta, samuti nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja muutmist esitades Müüjale vastava avalduse, milles on märgitud, millist teavet Liituja oma isikuandmete töötlemise kohta soovib ja/ või milliste andmete muutmist või parandamist ta soovib. 

1.7 Liitujal on õigus nõuda Müüjalt oma isikuandmete töötlemise lõpetamist esitades Müüjale sellekohase kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse.

1.8 Müüja edastab Liitujale uudiskirju mitte sagedamini kui kaks korda kalendrikuus.

 
II POOLTE KOHUSTUSED JA VASTUTUS

2.1 Liituja on kohustatud kasutama e-poodi ja Müüjalt saadud uudiskirju üksnes selleks ettenähtud eesmärgil, kooskõlas seaduste ja teiste õigusaktide ning heade kommetega. Nimetatud kohustuste rikkumisest tulenevate õiguslike ja muude tagajärgede eest Müüjale, teistele e-poe klientidele ja kolmandatele isikutele vastutab Ostja. Müüjal on õigus igal ajal ja ette teatamata kustutada Liituja uudiskirja saajate nimekirjast, keelduda Liituja e-poe kasutajaks registreerimisest, blokeerida Ostja sissepääs e-poodi ja mitte võtta Liitujalt vastu tellimusi, kui Ostja on käesolevas punktis nimetatud kohustusi rikkunud, seda üritanud või teavitanud sellisest kavatsusest.

2.2 Müüja ei vastuta mitte ühelgi juhul Liituja kasutuses oleva riistvara, tarkvara ja andmesideteenustega seonduvate probleemide, tasude, kulude jms eest, mis tekivad seoses e-poe kasutamisega Liituja poolt ja/või uudiskirjade edastamisega Liitujale.