Eesti English Русский


  MÜÜGILEPINGU TINGIMUSED

Kehtivad alates 01.12.2012

 
I MÕISTED

Müüja - Sunday Horse OÜ (registrikood: 12346637)

Ostja - füüsiline või juriidiline isik, kes soovib sõlmida (registreerib ennast e-poe kasutajaks) või on sõlminud internetis aadressil www.sundayhorse.com asuva virtuaalse müügikeskkonna  vahendusel Müüjaga müügilepingu

E-pood - internetis aadressil www.sundayhorse.comasuv Müüjale kuuluv virtuaalne müügikeskkond, mille vahendusel toimub müügilepingu sõlmimine ja toote müük Müüja ja Ostja vahel

Toode - Müüja poolt e-poes müügiks pakutav või Ostjale müüdud kaup

Ostukorv - e-poe rakendus, milles kuvatakse nimekiri toodetest, mille suhtes Ostja soovib Müüjaga sõlmida müügilepingu

Müügitingimused - käesolevas müügilepingu tingimuste dokumendis, e-poes iga toote juures, e-poe Ostukorvis esitatud ja viidatud müügilepingu osaks olevad tingimused

Tarneaeg - Aeg, mis kulub toote Ostjale kättetoimetamiseks, tarneaega arvestatakse kalendripäevades

Tellimus - Müügilepingu esemeks olev toode või tooted kogumis koos

Pakk - Müüja poolt toote Ostjale kättetoimetamiseks pakendatud ja transporditeenuse osutajale üleantud toode või tooted
 

I MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

1.1 Müügilepingu sõlmimine Müüja ja Ostja vahel toimub e-poe vahendusel alljärgnevalt: Ostja valib e-poest tooted (sh koguse, suuruse, värvi ja muud valikus olevad toote omadused) ja lisab need Ostukorvi,  Ostukorvis sisestab Ostja müügilepingu täitmiseks vajalikud andmed, valib temale sobiva makseviisi ja toote kättetoimetamise viisi ning klikib seejärel Ostukorvis lingil „Kinnita tellimus“.

1.2 Klikkides Ostukorvis lingil „Kinnita tellimus“ loetakse müügileping Müüja ja Ostja vahel sõlmituks kõikide Ostukorvi valitud toodete suhtes. Müüjal tekib kohustus toode Ostjale kätte toimetada ning Ostjal tekib kohustus toote eest tasuda ja see vastu võtta. Ostjal on võimalik Ostukorvi sisu salvestada ja kinnitada tellimus hiljem, kuid Ostukorvi sisu salvestamist ei käsitleta müügilepingu sõlmimisena ning Müüjal ei ole kohustust tagada Ostukorvi salvestatud toodete suhtes müügilepingu sõlmimise võimalikkus samadel tingimustel (nii toodete koosseisu, hinna kui muude tingimuste osas).

1.3 Märkides Ostukorvis linnukesega vastavas aknas „Olen tutvunud ja nõustun Sunday Horse e-poe Müügitingimustega“ ja klikkides lingil „Kinnita tellimus“ kinnitab Ostja, et ta on kõikide Müügitingimustega tutvunud, neist aru saanud ja soovib sõlmida Müüjaga e-poe vahendusel müügilepingu kõikidel Müügitingimustel.  

1.4 Müüjal on õigus igal ajal ilma ette teatamata Müügitingimusi muuta. Enne Müügitingimuste muutmist sõlmitud müügilepingute suhtes muudatus ei kehti.


II MAKSMINE

2.1 E-poes kuvatavad hinnad (sh toote müügihind ja kättetoimetamise tasu) on eurodes ja Ostja kohustub toodete ja teenuste eest tasuma eurodes. Müügihinnad sisaldavad kõiki seaduse või muul alusel tasumisele kuuluvaid tasusid ja makse (sh käibemaks), välja arvatud tasu makseteenuse eest (näiteks panga teenustasu ülekande eest) ja tasu toote Ostjale kättetoimetamise eest Müüja laost Ostjani. Kättetoimetamise tasud sisaldavad kõiki seaduse või muul alusel tasumisele kuuluvaid tasusid ja makse (sh käibemaks), välja arvatud tasu makseteenuse eest (näiteks panga teenustasu ülekande eest).

2.2 Müüjal on õigus igal ajal ilma ette teatamata hindu (sh toote müügihinda ja kättetoimetamise tasu) muuta. Enne toote müügihinna ja/või kättetoimetamise tasu muutmist sõlmitud müügilepingute suhtes muudatus ei kehti. Ostjal ei ole ühelgi juhul ega alusel õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

2.3 Ostja kohustub toote ja kättetoimetamise eest maksma valides Ostukorvis Müüja poolt pakutavate makseviiside seast endale sobiva arvestades alljärgnevaid tingimusi:

2.3.1 Makseviis  „Arve alusel“ : Ostja poolt Müüjale avaldatud e-posti aadressile saadetakse arve, mille Ostja saab tasuda temale sobival viisil kas pangakontoris kohapeal või internetipangas. Kui müügileping on sõlmitud ainult selliste toodete suhtes, mis on olemas Müüja laos, kohustub Ostja tasuma toodete eest 100%. Kui müügileping on sõlmitud nii selliste toodete suhtes, mis on olemas Müüja laos kui ka selliste toodete suhtes, mida tuleb tellida, kohustub Ostja tasuma kogu arvest 50% ettemaksuna ja 50% siis, kui tooted on jõudnud Müüja lattu. Kui müügileping on sõlmitud ainult selliste toodete suhtes, mida tuleb tellida, kohustub Ostja tasuma kogu arvest 50% ettemaksuna ja 50% siis, kui tooted on jõudnud Müüja lattu. Müüja teavitab Ostjat toodete lattu jõudmisest e-posti teel.

2.3.2 Makseviis „Pangalink“ – Ostjal on võimalik tasuda arve pangalingi vahendusel juhul, kui Ostja on selle panga klient, kelle pangalingid E-poe Ostukorvis on kuvatud.   

2.3.3 Makseviis „PayPal“ – Ostjal on võimalik tasuda arve PayPal’i vahendusel, kui ta on PayPal’i klient. Selle makseviisi puhul tasub Ostja koheselt kogu summa.
Kõikide eelloetletud makseviiside puhul väljastatakse Ostjale Ostja poolt Müüjale avaldatud e-posti aadressil kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ettemaksuarve, mis on müügilepingu sõlmimist tõendavaks dokumendiks.
Koos toodetega saadetakse Ostjale kirjalikus vormis arve, mis on müügilepingu sõlmimist tõendavaks dokumendiks ja toote lepingutingimustele mittevastavusele tuginemise aluseks.


III TOOTE OSTJALE KÄTTETOIMETAMINE

3.1 E-poes müüdavate toodete juures on märge, kas toode on olemas Müüja laos Tallinnas või tuleb toode tellida. Tellitava toote Tarneaeg on märgitud toote juures.

3.2 Märge laoseisu kohta võib osutuda ebaõigeks tehniliste ja/või infotehnoloogiliste tõrgete tõttu e-poe ja/ või laoprogrammis (näiteks juhul, kui mitu Ostjat valivad Ostukorvi sama toote üheaegselt). Kui sellisel juhul ei ole toodet enam Müüja laos, võtab Müüja Ostjaga ühendust, et leppida kokku uus Tarneaeg või toote asendamine teise samaväärse tootega või Ostja poolt makstud raha tagastamine.

3.3 Müüjal tekib kohustus toode Ostjale kätte toimetada peale Ostja poolt toote kogu Müügihinna ja kättetoimetamise tasu tasumist. Müügihind ja kättetoimetamise tasu loetakse tasutuks, kui kogu nende ulatuses on raha laekunud Müüja arveldusarvele. Müügilepingu täitmisega alustatakse müügihinna ja kättetoimetamise tasu tasumisele järgneval tööpäeval.
 
3.4 Ostukorvis valib Ostja endale sobiva toote kättetoimetamise viisi. Müüja kohustub toimetama toote Ostjani Ostja poolt valitud viisil, va juhul, kui konkreetse toote kättetoimetamine pole selle omadustest (mõõtmed, kaal jne) tulenevalt seda liiki kättetoimetamise viisil võimalik. Sellisel juhul võtab Müüja Ostjaga ühendust, et leppida kokku teises kättetoimetamise viisis.

3.5 Ostja valib Müüja poolt pakutavate kättetoimetamise viiside seast endale sobiva arvestades alljärgnevaid tingimusi:

3.5.1 Kättetoimetamise viis „Pakiautomaat“:

3.5.1.1 Pakk toimetatakse Ostja poolt Ostukorvis valitud kohas asuvasse pakiautomaati. Kui pakk on jõudnud pakiautomaati, saab Ostja telefoni tekstisõnumi (sms-i) vahendusel vastava teavituse, milles sisaldub Ostja isiklik pakiautomaadi uksekood. Ostja läheb pakiautomaadi juurde ja sisestab uksekoodi pakiautomaadi arvutisse, misjärel avaneb pakiautomaadi uks ning Ostja saab paki kätte. Tekstisõnumi kättesaamise riski kannab Ostja. Juhul, kui tekstisõnumi teavitus on Müüja täitmisabilise poolt välja saadetud, loetakse müügilepingust tulenevad Müüja kohustused nõuetekohaselt täidetuks ja toote omandiõigus ja juhusliku hävimise ning kahjustumise riisiko Ostjale üleläinuks. Juhul, kui Ostja ei ole 7 kalendripäeva jooksul arvates Ostjale tekstisõnumi saatmise kuupäevast pakki pakiautomaadist välja võtnud, loetakse Müüja kohustused Ostja ees täidetuks,. Sellisel juhul tagastatakse pakk Müüja lattu. Korduva kättetoimetamisega kaasnevate tasude ja kulude eest tasub terves ulatuses Ostja. Ostja saab toote kätte kui ta on tasunud Müüjale toote hoiustamise ja korduva kättetoimetamise kulud. Ostja annab käesolevaga Müüjale tähtajatu ja tagasivõtmatu volituse Müüja toode kolmandale isikule kui toode on olnud Müüja juures hoiul enam kui 30 kalendripäeva. Ostja saab oma toote eest raha tagasi üksnes juhul, kui toode on kolmandale isikule võõrandatud ja üksnes ulatuses, millega see kolmandale isikule võõrandati (turutingimustest sõltuvalt on Müüjal õigus langetada toote hinda). Tagastatavast rahast arvestatakse maha ka hoiustamise ja pangaülekandega seotud kulud.
   
3.5.1.2 Kättetoimetamise viis „Koju“ – Toode toimetatakse Ostjale kätte Ostja poolt soovitavale aadressile. Selle kättetoimetamise viisi puhul on Ostja kohustatud Ostukorvis sisestama oma nime, täpse aadressi ja telefoninumbri, et kuller saaks võtta Ostjaga ühendust  toote üleandmiseks sobiva aja kokkuleppimiseks. Toode antakse üle üksnes Ostjale või tema poolt volikirja alusel volitatud isikule. Tooted antakse kulleri poolt üle üksnes isikut tõendava dokumendi alusel. Juhul, kui Ostja ei viibi kokkulepitud ajal kokkulepitud kohas, loetakse Müüja kohustused Ostja ees täidetuks ning toode Ostjale üleantuks. Sellisel juhul tagastab kuller toote Müüja lattu. Korduva kättetoimetamisega kaasnevate tasude ja kulude eest tasub Ostja.


3.6 Toote kättetoimetamise viisi tasu kuvatakse Ostukorvis. 

3.7 Toote Ostjale kättetoimetamise aluseks on Ostja poolt Müüjale avaldatud kontaktandmed. Kontaktandmete ajakohasuse ja õigsuse eest vastutab Ostja. Ostja on kohustatud kontaktandmete muutumisest Müüjat koheselt teavitama. Juhul, kui Ostja poolt Müüjale avaldatud andmed on ebatäpsed, ebaõiged või Ostja ei ole Müüjale andmete muutumisest teavitanud, ei vastuta Müüja müügilepingu rikkumise ja selle mistahes tagajärgede eest ning Ostja on kohustatud kandma müügilepingu täitmise täiendavad kulud.

3.8 Müüja laos olemasolevate toodete kättetoimetamise aeg sõltub kättetoimetamise viisist, täpne Tarneaeg kuvatakse Ostukorvis.
 
3.9 Tooted, mida ei ole Müüja laos ja mida tuleb tellida, toimetatakse Ostjale kätte e-poes toote juures märgitud aja jooksul. Tarnetähtajad võivad muutuda Müüjast sõltumatutel asjaoludel. Tarneaja muutumisel teavitab Müüja sellest koheselt Ostjat.

3.10 Kui  müügileping on sõlmitud erineva tarneajaga toodete suhtes, siis arvestatakse müügilepingu täitmise ja toote Ostjale kättetoimetamise aeg kõige pikema tarneajaga  toote järgi.
 
3.11 Ostja on kohustatud tooted kohe peale kättesaamist üle kontrollima. Kõik tellimuse täitmisega seotud pretensioonid (näiteks, et saadetud on ebaõige toode, mõnda tellitud toodet pole Ostjale kättetoimetatud, tootel esineb puudus jne) esitab Ostja Müüjale 14 kalendripäeva jooksul arvates toote Ostjale üleandmisest või üleantuks lugemisest. Hiljem esitatud pretensioone ei arvestata, Ostja kaotab õiguse nendele mistahes menetluses tugineda ja tellimus loetakse Müüja poolt nõuetekohaselt täidetuks. Pretensioon tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, selles tuleb märkida pretensiooni esitaja nimi (ees- ja perekonnanimi), tellimuse/arve number, toote nimetus, mille suhtes pretensioon esitatakse, pretensiooni aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus, Ostja ettepanek olukorra lahendamiseks ja Ostja kontaktandmed. Pretensioon loetakse Müüja poolt kättesaaduks üksnes juhul, kui see on esitatud Müüja kehtivatel kontaktandmetel ja Müüja on selle kättesaamist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitanud.

3.12 Müüja otsustab pretensiooni põhjendatuse üle ja teatab oma otsusest Ostjale 14 kalendripäeva jooksul arvates pretensiooni kättesaamisest. Juhul, kui pretensioon on põhjendatud, kannab Müüja müügilepingu nõuetekohase täitmise täiendavad kulud.

3.13 Juhul, kui Ostja pretensiooni ei esita, loetakse, et Müüja poolt Ostjale üleantud tooted vastavad lepingutingimustele. 
 

IV TOOTE OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEK

4.1 Toote omandiõigus ning juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle siis, kui Ostja on tasunud toote kogu müügihinna ja saanud toote kätte.

4.2 Toode loetakse kättesaaduks, kui Müüja on Ostjale toote isiklikult üle andnud, Pakiautomaadi teenuse puhul siis, kui Pakk on jõudnud Ostja poolt valitud pakiautomaati ja Ostja poolt märgitud telefoni numbril on saadetud sms pakiautomaadi koodiga (st Ostjal on tekkinud võimalus toode pakiautomaadist välja võtta), kullerteenuse puhul siis, kui kuller on toote Ostjale üle andnud, kullerteenuse puhul loetakse toode Ostja poolt kätesaaduks ka juhul, kui Ostja või tema volitatud esindaja ei viibi varasemalt kokkulepitud ajal Ostja poolt märgitud aadressil (vt ka Müügitingimuste punkt 3.5.1.2).
 
4.3 Müügilepingust taganemise ja Toote tagastamise korral loetakse toote omandiõigus ja juhusliku hävimise ning kahjustumise riisiko Ostjalt Müüjale üleläinuks üksnes juhul, kui Müüja on saanud toote kätte ja on tagastamise aktsepteerinud vastavasisulise kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis Ostjale esitatud avaldusega.  

 
V MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

5.1 Ostjal on õigus mistahes põhjusel müügilepingust taganeda ja toode Müüjale tagastada 14 kalendripäeva jooksul arvates toote kättesaamisest või kättesaaduks lugemisest esitades Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse, milles on märgitud tagastatav toode, tellimuse/arve number ja arveldusarve number, kuhu soovitakse raha tagastamist.

5.2 Tagastada ei saa toodet, mida on kasutatud ja/või kahjustatud, mis ei ole täiskomplektne, mis ei ole originaalpakendis või mis on muul põhjusel kaotanud oma kaubandusliku välimuse ja omadused. Tagastada ei saa ka vedelikku sisaldavat toodet, mille pakend on avatud.

5.3 Müüja kannab Ostjale tagastatud toote eest raha tagasi 30 kalendripäeva jooksul arvates tagastamise tingimustele vastava toote Müüjale tagastamisest. Postikulu tagastamisele ei kuulu, samuti ei kuulu hüvitamisele toote Müüjale tagastamiseks Ostja poolt tehtud kulutused.

5.4 Juhul, kui tagastatav toode ei vasta tagastatava toote tingimustele, siis Müüja seda vastu ei võta ja raha Ostjale ei tagasta. Sellisel juhul jääb toode Müüja juurde hoiule. Hoiustamise ja toote Ostjale tagastamise kulud kannab Ostja.

 
VI TOOTE VASTAVUS LEPINGUTINGIMUSTELE

6.1 E-poes olevad fotod tootest on illustratiivsed ja võivad tootest erineda (näiteks juhul, kui toode on saadaval erinevates suurustes, aga foto on ainult kõige suuremast tootest). Ostjal on alati võimalus enne müügilepingu sõlmimist küsida Müüjalt lisainfot. 

6.2 E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.  

6.3 Müüja ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui Ostja lepingu sõlmimisel toote lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma. Toote tavapärane kulumine ei kujuta endast toote lepingutingimustele mittevastavust.

6.4 Müüja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas toote Ostjale üleandmisel. Müüja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul toote üleandmisest ostjale.

6.5 Müüja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tekib pärast toote üleandmist Ostjale, kui toote lepingutingimustele mittevastavus tekkis müüja kohustuste rikkumisest tulenevalt.

6.6 Kõikidest tootel ilmnevatest ja tekkivatest lepingutingimustele mittevastavustest tuleb Müüjat teavitada hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul arvates nende ilmnemisest või tekkimisest esitades Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse, milles on märgitud järgmised andmed: Ostja nimi (ees ja perekonnanimi), tellimuse/arve number, lepingutingimustele mittevastava toote nimetus, mittevastavuse ilmnemise kuupäev, mittevastavuse kirjeldus, võimaluse korral fotod, millel oleks mittevastavus näha, Ostja ettepanek olukorra lahendamiseks ja Ostja kontaktandmed (eelkõige telefoninumber ja e-posti aadress).

6.7 Hiljem esitatud ja loetletud tingimustele mittevastavaid pretensioone ei arvestata, Ostja kaotab õiguse nendele tugineda ning kasutada Müüja suhtes mistahes õiguskaitsevahendeid. Ostja pretensioon loetakse Müüja poolt kättesaaduks üksnes juhul, kui see on edastatud Müüja kehtivatel kontaktandmetel ja kui Müüja on kättesaamist Ostjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitanud. Müüja otsustab pretensiooni põhjendatuse üle ja teatab oma otsusest Ostjale 14 kalendripäeva jooksul arvates pretensiooni kättesaamisest.

6.8 Lepingutingimustele mittevastavat toodet ei või Ostja omal algatusel tagasi saata või tuua, vastasel juhul ei vastuta Müüja toote ja selle tagastamise kulude eest. 

6.9 Mittevastavuse ilmnemisest või tekkimisest alates ei või Ostja toodet edasi kasutada, vastasel juhul kaotab ta õiguse toote lepingutingimustele mittevastavusele tugineda ja kasutada Müüja suhtes mistahes õiguskaitsevahendeid.
 
6.10 Ostja kaotab õiguse toote lepingutingimustele mittevastavusele tugineda ja kasutada Müüja suhtes mistahes õiguskaitsevahendeid ka juhul, kui Ostja on üritanud ise või kolmandate isikute teenuseid kasutades toote lepingutingimustele mittevastavust parandada.

6.11 Vaidluse korral toote lepingutingimustele vastavuse üle kaasatakse esmalt sõltumatu ekspert, kes teeb kindlaks väidetava mittevastavuse esinemise, selle võimalikud põhjused ja vajadusel ka selle, kas toode on parandatav. Eksperdi otsus on poolte suhtes täitmiseks kohustuslik. Juhul, kui ekspert soovib ettemaksu, kannab esmased kulud pool, kes mittevastavusele tugineb. Eksperdikulud kannab pool, kelle kahjuks eksperdi otsus on. Juhul, kui ekspert leiab, et toode ei vasta lepingutingimustele, hüvitab Müüja Ostjale Ostja poolt kantud eksperdikulu. Juhul, kui ekspert leiab, et toode vastas lepingutingimustele, hüvitab Ostja Müüjale Müüja poolt kantud eksperdikulu.

6.12 Toote lepingutingimustele mittevastavuse (müügilepingu rikkumise) korral on Ostjal õigus kasutada järgmiseid õiguskaitsevahendeid igas alapunktis märgitud järjekorras:

 

6.12.1 Müügilepingu Müüjapoolse täitmise võimatuse korral on Ostjal õigus nõuda tagasi kogu tema poolt Müüjale makstud raha või nõuda toote asendamist hinna poolest samaväärse asjaga kui see on asjaolude kohaselt võimalik;

6.12.2 Lepingutingimustele mitte vastava toote puhul on Ostjal esmajärjekorras õigus nõuda toote parandamist. Kui Müüja leiab, et toote parandamine ei ole võimalik või otstarbekas, on Ostjal õigus nõuda toote ümbervahetamist uue samasuguse toote vastu. Kui Müüja leiab, et toote ümbervahetamine ei ole võimalik või otstarbekas, on Ostjal õigus müügilepingust taganeda. Lepingust taganemise puhul toimub selle tagasitäitmine.    

6.13 Müüja maksab tagasi ka postikulu ja toote tagastamise kulu kui lepingutingimustele mittevastav toode oli ainuke toode, mille suhtes Ostja ja Müüja olid sõlminud müügilepingu. Juhul, kui toode ei olnud ainuke, postikulu tagasi ei maksta. Müüja hüvitab Ostjale toote tagastamise kulu.

6.14 Garantii (võlaõigusseaduse § 230 tähenduses) on tootel üksnes juhul, kui see on toote juures sõnaselgelt märgitud. Garantii tingimused on sellisel juhul samuti toote juures esitatud.

6.15 Kui müügilepingu kohaselt kohustub Müüja Ostjale raha tagastama, tagastatakse raha Ostjale hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates raha tagastamise kohustuse tekkimise päevast.

 
VII VASTUTUS

7.1 Müüja vastutab müügilepingu rikkumise (sh toote lepingutingimustele mittevastavuse) eest üksnes juhul, kui ta on rikkumises süüdi. Müüja vastutus on mistahes rikkumise, vastutuse aluse ja Ostja poolt kasutatava õiguskaitsevahendi puhul piiratud toote müügihinna summaga.

7.2 Müüja ei vastuta mitte ühelgi alusel (sh garantii alusel) selliste puuduste, asjaolude ja kahju eest, mis on tekkinud toote kasutamisest selleks mitte ettenähtud otstarbel ja eesmärgil.

7.3 Ostja on kohustatud kasutama e-poodi üksnes selleks ettenähtud eesmärgil, kooskõlas seaduste ja teiste õigusaktide ning heade kommetega. Nimetatud kohustuste rikkumisest tulenevate õiguslike ja muude tagajärgede eest Müüjale, teistele e-poe klientidele ja  kolmandatele isikutele vastutab Ostja. Müüjal on õigus igal ajal ja ette teatamata blokeerida Ostja sissepääs e-poodi ja mitte võtta Ostjalt vastu tellimusi, kui Ostja on käesolevas punktis nimetatud kohustusi rikkunud, seda üritanud või teavitanud sellisest kavatsusest.

7.4 Müüja ei vastuta mitte ühelgi juhul Ostja kasutuses oleva riistvara, tarkvara ja andmesideteenustega seonduvate probleemide, tasude, kulude jms eest, mis tekivad seoses e-poe kasutamisega Ostja poolt ja/või seoses uudiskirjade või muu teabe saatmisega Ostjale.

 
VIII ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1 Klikkides Ostukorvis lingil „Kinnita tellimus“ annab Ostja nõusoleku tema poolt Müüjale avaldatud isikuandmete töötlemiseks. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Müüja.

8.2 Müüja kogub ja töötleb järgmiseid Ostja isikuandmeid: isikunimi (eesnimi ja perekonnanimi), isikukood, kontaktaadress (tänav maja, korteri number, asula või linn, postiindeks), telefoninumber, e-posti aadress, tarnimise viis, makseviis, vabatekstina sisestatud märkused ja muud Müüja ja Ostja vahelise müügilepingu sõlmimise, täitmise ja lõpetamise käigus saadud andmed.

8.3 Müüja kannab Ostja isikuandmed klientide andmebaasi ja kasutab Ostja isikuandmeid (sh kontaktandmeid) müügilepingu täitmiseks (sh müügilepingu täitmisega seotud teadete edastamiseks) ja Ostjale uudiskirjade saatmiseks. Uudiskiri võib sisaldada müügipakkumisi, teavitust uutest toodetest, allahindlustest, konkurssidest, tarbijamängudest, kliendiprogrammidest jms.

8.4 Kõiki Ostja kohta Müüjale teatavaks saanud isikuandmeid käsitleb Müüja konfidentsiaalsete andmetena. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse (ka Müüjal puudub nimetatud andmetele juurdepääs).

8.5 Müüja rakendab Ostja isikuandmete töötlemisel kõiki seaduses ettenähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid, et tagada andmete turvalisus ja konfidentsiaalsus.

8.6 Müüja ei avalda andmeid kolmandale isikule, va isikule, keda Müüja kasutab müügilepingu täitmisabilisena (näiteks AS Eesti Post, Itella Smartpost jne) ning käesolevate Müügitingimuste punktis XI ettenähtud alusel.

8.7 Ostjal on õigus nõuda Müüjalt teavet tema isikuandmete töötlemise kohta, samuti nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja muutmist esitades Müüjale vastava avalduse, milles on märgitud, millist teavet Ostja oma isikuandmete töötlemise kohta soovib ja/ või milliste andmete muutmist või parandamist ta soovib. 

8.8 Ostjal on õigus nõuda Müüjalt oma isikuandmete töötlemise lõpetamist esitades Müüjale sellekohase kirjaliku avalduse (kirjaliku avaldusega on võrdsustatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis digitaalselt allkirjastatud avaldus).

 
IX MÜÜGILEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE

9.1 Müügilepingu muutmine on võimalik üksnes Müüja ja Ostja vastaval kokkuleppel. Müügilepingu muudatus kehtib üksnes juhul, kui see on kirjalikus vormis.

9.2 Müügileping lõpeb seaduses sätestatud juhtudel. Müügilepingu lõpetamine ühepoolselt on võimalik üksnes seaduses ja müügilepingus ettenähtud tingimustel.

 
X KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

10.1 Ostja ja Müüja vahel sõlmitud müügilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust (sh võlaõigusseadust).

10.2 Kõik müügilepinguga seotud vaidlused lahendatakse esmajärjekorras läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.

 
XI MÜÜGILEPINGUST TULENEVATE ÕIGUSTE ÜLEANDMINE

11.1 Müüjal on õigus ilma Ostjale ette teatamata ja temalt nõusolekut küsimata anda müügilepingust tulenevad õigused ja nõuded üle kolmandale isikule (muuhulgas on Müüjal õigus müügilepingust tulenev õigus või nõue loovutada ja pantida).